Genel Teslimat Şartları

 1. Kapsam
  1.1 Bu Genel Koşullar, gerekli hallerde, ticari teşebbüsler arasında gerçekleşen emtia teslimatı ve hizmetlerin verilmesi gibi hukuki işlemler üzerinde uygulanacaktır. Yazılım işlemleri Avusturya Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Birliği tarafından yayınlanan Yazılım Koşulları’na; montaj işleri ise Avusturya Elektrik Akımı ve Işık Akımı Mühendisliği Endüstrisi tarafından yayınlanan Montaj İşleri Hüküm ve Koşulları’na ve/veya (uygulanabildiği yerde) Avusturya Elektrik ve Elektronik Endüstrisi tarafından yayınlanan Tıpta Kullanılan Elektrik Ekipmanlarının Montajına dair Hüküm ve Koşullar’a tabidir (güncel dökümanlara www.feei.at adresinden ulaşılabilir).
  1.2 Yukarıda 1.1 maddesinde bahsedilen hüküm ve koşullar ile ilgili herhangi bir feragat, yalnızca Satıcı’nın yazılı onayı ile geçerli olacaktır.
 2. Tekliflerin teslimi
  2.1 Satıcı’nın teklifleri, bağlayıcılık bildirmeyen teklifler olarak kabul edilir.
  2.2 İhale belgeleri ve proje belgeleri, Satıcı’nın izni olmaksızın kopyalanamaz veya üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz. Başka bir yerden sipariş edilmesi durumunda, yukarıda bahsedilenler istendiği zaman talep edilebilir ve bunlar Satıcı’ya hemen iade edilir.
 3. Sözleşmenin akdi
  3.1 İşbu sözleşme, bir siparişin teslim alınması veya bir teslimatın yola çıkması üzerine Satıcı tarafından yazılı onay verilmek suretiyle akdedilmiş sayılır.
  3.2 Katalogta, dosyalarda ve herhangi bir sözlü ya da yazılı ifadede geçen özellikler, yalnızca Satıcı’nın bu özellikleri sipariş onayında belirtmesi durumunda bağlayıcı kabul edilir.
  3.3 Sözleşme üzerinde yapılacak olan değişikşikler ya da eklemeler, yazılı onaya tabidir.
 4. Fiyatlar
  4.1 Fiyatlar KDV, paketleme, yükleme, sökme, geri alma ve atık elektrik-elektronik ekipmanların Atık Elektrik Ekipmanın İşlenmesini Düzenleyen Yönetmelik’e göre geri dönüşümü ve imhası olmaksızın eski işlere veya Satıcı’nın deposuna yansıtılacaktır. Alıcı, teslimat ile ilgili bütün masraflardan, vergilerden ve diğer harcamalardan sorumlu olacaktır. Teslimatın Alıcı tarafından belirlenen bir noktaya yapılması teslimat şartlarına dahil edilmişse, Alıcı tarafından talep edilen nakliye sigortalarının masrafları ile nakliye masrafları son söylenen tarafından üstlenilecektir. Ancak, teslimat boşaltma ve müteakip taşıma işlemlerini kapsamaz. Paketleme malzemeleri ancak açık bir anlaşma ile geri alınabilir.
  4.2 Satıcı, verilen siparişin sipariş teklifiyle uyumlu olmaması durumunda, fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
  4.3 Fiyatlar, ilk fiyat teklifi anında baz alınan maliyetlere göre belirlenir. Maliyetlerin teslimat zamanında artmış olması durumunda, Satıcı, fiyatları buna göre düzenleme hakkını saklı tutar.
  4.4 Onarım siparişlerini yürütürken, Satıcı, istenilen bütün hizmetleri sağlayacak ve iş girdisine ve/veya gerekli masraflara göre aynı şekilde Alıcı’ya fiyat çıkartacaktır. Aynı durum, masrafları sadece onarım talimatının yerine getirilmesi durumunda ortaya çıkan bütün hizmet veya ek hizmetler için geçerlidir. Böyle bir durumda, Alıcı’nın özel bir bildirim yapması gerekmez.
  4.5 Onarım ve bakım masraflarının hesaplamaları veya uzman değerlendirmeleri için yapılan masraflar, Alıcı’ya faturalandırılacaktır.
 5. Teslimat
  5.1 Teslimat için izin verilen süre, aşağıdaki tarihlerin sonunda başlayacaktır:
  a) Satıcı’nın sipariş tarihini onaylaması;
  b) Alıcı’nın sorumlu olduğu bütün teknik, ticari ve diğer şartları yerine getirme tarihi;
  c) Satıcı’nın, söz konusu malların tesliminden önce depozito veya güvence bedellerinin makbuzunu hazırlama tarihi.
  5.2 Alıcı, santral ve ekipmanların kurulumu için yetkili makamlardan veya üçüncü şahıslardan alınması gereken bütün ruhsatları veya onayları alacaktır. Bu ruhsatların veya onayların alınmasında herhangi bir sebepten dolayı gecikme olması durumunda, teslimat süresi buna bağlı olarak uzatılacaktır.
  5.3 Satıcı, kısmi veya ön teslimatlar yapabilir ve bunları Alıcı’ya faturalandırabilir. Çağrı üzerine teslimat için anlaşılması durumunda, siparişin verildiği tarihten en az bir yıl sonra malların iptal edildiği var sayılacaktır.
  5.4 Bütün mücbir sebepler gibi, öngörülemeyen veya tarafların kontrolünde olmayan ve sözleşilen teslimat süresine uymayı engelleyen hallerde, söz konusu teslimat süresi bu hallerin süresi kadar uzatılacaktır; bunlara, silahlı çatışmalar, resmi müdahaleler ve kısıtlamalar, nakliyedeki veya gümrük muayenesindeki gecikmeler, nakliye esnasında meydana gelen hasarlar, enerji kesintileri ve hammadde yetersizliği, işçi-işveren anlaşmazlıkları ve değiştirilmesi zor olan bir büyük parça tedarikçisinin sorumluluğunu yerine getirememesi dahildir. Yukarıda bahsedilen haller, Satıcıyı veya altyüklenicilerini etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.
  5.5 Sözleşme akdedilirken sözleşme tarafları teslimat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi için bir cezai şart üzerinde anlaşmışsa, aşağıdaki gibi uygulanacaktır; ve münferit maddeler ile ilgili meydana gelebilecek herhangi bir aykırılık diğer hükümleri etkilemeyecektir: Uygulamadaki gecikmenin sadece Satıcı’dan kaynaklandığı tespit edilebildiği durumlarda, Alıcı’nın söz konusu kapsamda bir zarara uğraması kaydıyla, Alıcı, Satıcı’nın önemli bir kısmını teslim edememesinden dolayı kullanılamayan malların değerinin %5’ini geçmemek şartıyla geciken her hafta için en fazla %0.5 tazminat talep edebilir. Bu kapsamı aşan hasarlar için hak iddia edilemez.
 6. Risk Geçişi ve İfa Yeri
  6.1 Anlaşılan teklif şartları ne olursa olsun (örneğin, ödenen taşıma ücreti, C.I.F vb.), eski işlerden veya eski depodan malların çıkış zamanında tasarruf hakkı ve risk Alıcı’ya geçer. Bu hüküm aynı zamanda, sevkiyatın Satıcı tarafından etkilenmesi, organize edilmesi ve idare edilmesini ve teslimatın Satıcı tarafından üstlenilecek montaj işleriyle bağlantılı olmasını da içerir.
  6.2 Hizmetlerin ifa yeri, hizmetin verildiği yer olacaktır; bu hizmetlerle veya bunların herhangi bir kısmıyla ilgili anlaşmaya varılan riskler, hizmetler verildiği zaman Alıcı’ya geçer.

7. Ödeme
7.1 Aksi üzerine anlaşma yapılmadıkça, satın alım fiyatının üçte birinin ödeme gerekliliği Satıcı’nın sipariş onayının Alıcı tarafından alındığı zaman doğacaktır; teslimat süresinin yarısı geçtiğinde üçte birinin ve teslimat zamanında ise bakiyenin ödeme gerekliliği doğacaktır. Bunlara bakılmaksızın, fatura tutarının satış vergisi fatura tarihinden sonra 30 gün içerisinde ödenecektir.
7.2 Kısmi ödeme söz konusu ise, ilgili faturaların kesilmesiyle birlikte, münferit kısmi ödemeler muacceliyet kesbedecektir. Ana teslimat ile ilgili anlaşılan ödeme koşullarına bakılmaksızın, ek teslimatlar veya asıl sözleşmenin kapsamı dışındaki ek anlaşmalardan doğan miktarlar için de aynı durum uygulanacaktır.
7.3 Ödeme, Satıcı’nın ikamet ettiği yerin para biriminde herhangi bir indirim olmaksızın yapılacaktır. Çekler ve senetler, Alıcı tarafından üstlenilecek (tahsilat ve indirim ücretleri gibi) bütün faizler, harçlar ve ücretler ile birlikte, sadece ödemeden dolayı kabul edilecektir.
7.4 Alıcı, herhangi bir teminat talebi veya diğer karşı iddialar gerekçesiyle ödemeleri durdurmak veya iptal etmek hakkına sahip değildir.
7.5 Ödeme, söz konusu meblağın Satıcı’nın tasarrufunda olduğu tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.
7.6 Alıcı’nın ödeme koşullarını veya bu ya da başka işlemlerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Satıcı diğer haklarından feragat etmeden
a) ödemeler yapılana kadar veya diğer yükümlülükler yerine getirilene kadar kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyi askıya alabilir, ve teslimat süresini makul bir süre uzatma hakkını kullanabilir,
b) bu veya diğer işlemlerden doğan borçların ödenmesini talep edebilir, ve bu meblağlar için ödeme tarihlerinden itibaren satış vergisi de dahil olmak üzere aylık %1,25’e kadar faizlendirebilir; bu durum, masrafların bu miktarın üstünde olduğunun Satıcı tarafından kanıtlanmaması durumunda geçerlidir.
Her halükarda, Satıcı bir dava öncesinde doğan bütün masrafları, özellikle de ihbar masrafları ve avukat ücretlerini, faturalandırma hakkını saklı tutar.
7.7 İndirimler veya ikramiyelerin, ödeme gününde tamamen ödenmesi gerekir.
7.8 Satıcı, faizler ve ücretler dahil olmak üzere faturalanan bütün meblağların alınmasına kadar kendisi tarafından teslim edilen bütün malların mülkiyetini elinde tutar.
Bu sebeple, Alıcı, işlenmiş, dönüştürülmüş veya başka mallarla birleştirilmiş bile olsa şartlı malların tekrar satışı vasıtası ile Satıcı’nın satın alım ücreti iddiasını karşılamak için kendi hakkını devreder. Tekrar satışın gecikmeye sebep olması durumunda, Alıcı, tekrar satış yapan Alıcı’nın ikincil bir alıcıyı devirden haberdar etmesi veya devir işlemini muhasebe defterine kaydetmesi şartıyla mülkiyetin muhafazası ile ürün üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacaktır. Talep üzerine, Alıcı, Satıcı’yı devredilen hak ve borçlu ile ilgili bilgilendirmek, borç tahsilatı ile ilgili gereken bütün bilgi ve malzemeleri hazır bulundurmak ve devir işlemini üçüncü şahıs borçluya bildirmek zorundadır. Eğer mallar bağlı veya vergi borçlu ise, Alıcı Satıcı’nın hakkını gözetmeli ve Satıcı’yı bağlılıktan veya vergiden derhal haberdar etmelidir.

 1. Kusurların onarılması sorumluluğunun garantisi ve üstlenilmesi
  8.1 Anlaşılan ödeme koşullarına uyulduğunda, Satıcı işbu sözleşmede geçen şartlara tabidir; hatalı tasarım, malzeme ya da üretimden kaynaklanıp bahsedilen ürünün işlevini yerine getirmesini engelleyen ve söz konusu maddenin kabul tarihinde mevcut olan bütün kusurları düzeltecektir. Kataloglarda, dosyalarda, promosyon malzemelerinde ve yazılı veya sözlü beyanlarda bahsi geçen ancak sözleşmeye dahil edilmeyen özelliklerden dolayı hiçbir garanti sorumluluğu doğmaz.
  8.2 Münferit kalemler için özel garanti süreleri belirtilmedikçe, garanti süresi 12 ay olacaktır. Bu koşullar aynı zamanda, tedarik edilen bütün mallar veya binalara veya zemine sabitlenmiş olan mallar ile ilgili hizmetler için de geçerlidir. Paragraf 6’ya göre, garanti süresi risk geçiş noktasında başlar.
  8.3 Yukarıda bahsedilen yükümlülükler, Alıcı’nın ortaya çıkan herhangi bir kusur ile ilgili makul bir ihbar süresi içerisinde yazılı bir bildirim yapmasına ve bu bildirimin Satıcı’ya ulaşmasına bağlıdır. Alıcı, mevcut bir kusuru makul bir süre içerisinde kanıtlamalıdır; özellikle makul bir süre içerisinde Satıcı’ya sahip olduğu bütün malzemeleri ve verileri ulaştırmalıdır. Böyle bir bildirimin alınması ile birlikte, Satıcı, 8.1 maddesinde belirtilen garanti kapsamındaki bir kusurun mevcudiyeti halinde, kusurlu malları veya parçaları değiştirme veya bunları Alıcı’nın yerinde tamir etme veya tamir için kendisine gönderilmesini talep etme, veya makul ve adil bir fiyat indirimi yapma seçeneklerine sahiptir.
  8.4 Kusurların tespit edilmesi ile ilgili bütün masraflar (örneğin, montaj ve sökme masrafları; nakliye, atık bertarafı, seyahat ve mesai masrafları gibi) Alıcı tarafından üstlenilecektir. Alıcı’nın yerindeki garanti işleri için, Alıcı, ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği, vinç araçlarını, iskele kurulumunu, çeşitli malzemeleri vb. masraflarını ücretsiz sağlayacaktır. Çıkarılıp değiştirilen parçalar Satıcı’nın mülkiyetine geçecektir.
  8.5 Eğer bir malzeme Alıcı tarafından sağlanan tasarım verileri, tasarım çizimleri, modelleri ve diğer şartnamelere göre Satıcı tarafından üretilmişse, Satıcı’nın garantisi Alıcı’nın şartnamesine uyumsuzluk hali ile sınırlı olacaktır.
  8.6 Satıcı’nın garantisi Satıcı tarafından üstlenilmeyen montaj ve kurulum işlerinden, yetersiz ekipmandan, kurulum gereksinimlerine ve kullanım koşullarına uyumsuzluktan, parçalara Satıcı tarafından belirlenen tasarım değerlerinin üstünde yük yüklenmesinden, dikkatsiz veya hatalı taşımadan, uygunsuz malzeme kullanımından ya da Alıcı’nın tedarik ettiği malzemelerden kaynaklanan kusurlardan doğan herhangi bir kusuru kapsamamaktadır. Satıcı, üçüncü şahısların eylemlerinden veya kötü hava koşullarından kaynaklanan hasarlardan da sorumlu değildir. Aşırı voltaj ve kimyasal etkiler. Doğal aşınma ve parçalanmalardan dolayı yapılan parça değişimleri garanti kapsamında değildir. Satıcı, kullanılmış (ikinci el) malların satışı için herhangi bir garanti sunmaz.
  8.7 Alıcı’nın kendisinin veya yetkisi olmayan üçüncü şahısların Satıcı’nın izni olmadan teslim edilen ürünler üzerinde yaptığı tadilat ve onarımlar, garantinin derhal iptal olmasına sebep olacaktır.
  8.8 § 933b ABGB uyarınca yapılan talepler, 8.2 maddesinde bahsedilen sürenin bitmesi ile birlikte zaman aşımına uğrayacaktır.
  8.9 Gerekli hallerde, 8.1 ve 8.7 bentlerindeki hükümler, kanunun öngördüğü diğer sebeplerden dolayı tamirinin kabul edilmesi gereken kusurlar için geçerlidir.
 2. Sözleşmenin feshi
  9.1 Alıcı, ancak Satıcı tarafından büyük ihmalkarlık sonucu gecikmeler meydana gelmesi durumunda ve yine ancak makul bir ek sürenin geçmesinin ardından feshedebilir. Sözleşmenin feshi, kayıtlı e-posta ile yazılı olarak bildirilmelidir.
  9.2 Diğer hakları göz önünde bulundurulmaksızın, Satıcı sözleşmeyi şu şartlar altında feshedebilir:
  a) teslimatın yapılması ya da sözleşme kapsamında yerine getirilmesi gereken hizmetlerin başlaması veya sürdürülmesi Alıcı’nın sorumluluğu altındaki sebeplerden dolayı imkansız hale gelirse ve gecikme makul ek süre sınırını aşarsa;
  b) Alıcı’nın güvenilirliğine ilişkin şüpheler meydana gelmişse veya Satıcı’nın talebiyle yapılması gereken bir avans ödemesi yapılmamışsa veya teslimattan önce yeterli miktarda teminat sağlanmamışsa, ya da
  c) 5.4 bendinde bahsedilen sebeplerden dolayı, teslimat için verilen süre kararlaştırılan sürenin yarısından fazlası veya en az 6 ay uzatılmışsa.
  9.3 Yukarıda verilen sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi aynı zamanda sözleşme konusu teslimatın veya servisin herhangi bir tamamlanmamış kısmında da mümkün olacaktır.
  9.4 Sözleşme taraflarından herhangi birine karşı iflas işlemleri başlatılmışsa veya malvarlığı yetersizliğinden dolayı bu tarafın iflas işlemleri başlatılmamışsa, diğer taraf ek süre tanımadan sözleşmeyi feshedebilir.
  9.5 Satıcı’nın bir davadan doğan masrafları da dahil olmak üzere zararların tazminine yönelik haklarını kısıtlamaksızın, sözleşmenin feshinin üzerine, tamamen veya kısmen yapılan teslimatlar ve verilen hizmetler ile ilgili açık kalan bütün hesaplar sözleşmeye göre muamele edilecektir. İşbu hüküm aynı zamanda Alıcı tarafından henüz kabul edilmemiş teslimatları veya hizmetleri, ve aynı zamanda Satıcı tarafından gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarını da kapsamaktadır. Ancak, Satıcı, halihazırda teslim edilmiş ürünlerin tazmin edilmesi seçeneğine sahiptir.
  9.6 Sözleşmenin feshi, yukarıda açıklananlar dışında bir sonuç doğurmayacaktır.
  9.7 Gabinden doğan zararlar, hatalar veya amacın sona ermesine dayanarak iddia edilecek haklar hariç tutulmuştur.
 3. Atık elektrik-elektronik ekipmanların bertarafı
  10.1 Avusturya’da Ticari amaçlarla Elektrik/elektronik satın alımı yapan Alıcı bizzat bu elektrik/elektronik ekipmanların kullanıcısı ise, Atık Elektrik Ekipmanların Bertarafını Düzenleyen Yönetmelik uyarınca, atık elektrik/elektronik ekipmanların toplanması ve tasviyesi ile ilgili finansmandan sorumludur. Eğer Alıcı son kullanıcı değil ise, bütün finansal sorumluluğu bir sözleşme ile müşterisine devreder ve bu işlemin kanıtını Satıcı’ya sunar.
  10.2 Avusturya’da bulunan Alıcı, Atık Elektrik Ekipmanların Bertarafını Düzenleyen Yönetmeliğin §§ 11 ve 24 maddeleri ve Atık Yönetimi uyarınca, Satıcı’nın üretici/ithalatçı olarak üzerinde bulunan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gereken bütün bilgileri edinmesini sağlayacaktır.
  10.3 Avusturya’da bulunan Alıcı, Alıcı’nın finansman yükümlülüklerini veya 10. Madde uyarınca diğer yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememesinden dolayı Satıcı’nın maruz kalacağı bütün hasarlardan ve diğer bütün finansal dezavantajlardan sorumludur. Alıcı, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğacak bütün masrafları üstlenecektir.
 4. Satıcı’nın yükümlülüğü
  11.1 Ürün Sorumluluğu Kanunu’nun kapsamı dışında, Satıcı, söz konusu hasarın sadece kasıtlı eylemler veya büyük ihmaller sonucu oluşması durumunda yasal hükümler çerçevesinde sorumlu olacaktır. Satıcı, sıradan ihmal sonucu oluşan hasardan, dolaylı hasarlardan, sadece ekonomik kayıp arz eden hasarlardan, kâr kaybından, birikin veya faiz kaybından, ya da alıcının maruz kaldığı üçüncü-şahıs taleplerinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
  11.2 Satıcı, montaj, çalıştırma ve kullanma talimatlarına uymamaktan (kullanma talimatında belirtilenler gibi) veya ruhsatlama gerekliliklerine uymamaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
  11.3 Anlaşılan cezai şartları aşan talepler söz konusu başlıktan hariç tutulmuştur.
 5. Sınai haklar ve telif hakları
  12.1 Satıcı, Alıcı tarafından sağlanan herhangi bir tasarım verisi, tasarım çizimi, modeli veya diğer şartnamelere göre bir ürün üretirse, Alıcı, Satıcı’ya karşı iddia edilen herhangi sınai hak ihlaline karşı Satıcı’yı zararlardan koruyacak ve Satıcı’nın zararlarını karşılayacaktır.
  12.2 Plan, çizim, diğer teknik şartnameler, numuneler, kataloglar, prospektüsler, resimler ve benzeri tasarım dökümanları, Satıcı’nın fikri mülkiyet hakkı olarak kalacaktır ve bunlar reprodüksiyon, imitasyon, rekabet vs. gibi işlemleri düzenleyen ilgili hükümlere tabidir. Yukarıda verilen 22’nin hükümleri aynı zamanda tasarım dökümanlarını da kapsamaktadır.
 6. Genel
  Sözleşmenin veya bu hükümlerin münferit hükümlerinin geçersiz olması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Geçersiz hüküm, hedeflenen amaca en yakın olan geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

14. Yetkili mahkemeler ve geçerli kanun
Var olup olmamasına ilişkin ihtilaflar dahil bu sözleşmeden doğacak herhangi bir ihtilaf, Satıcı’nın ikametindeki görevli mahkemenin münhasır yargısı çerçevesinde muamele görecektir; Satıcı Vienna’da ikamet etmekteyse, Bezirksgericht Innere Stadt, Vienna görevli mahkemesi yargılama yetkisine sahip olacaktır. İşbu sözleşme, bahsedilen kurallar hariç Avusturya kanunlarına tabidir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin BM Antlaşması’nın uygulanmasından feragat edilmiştir.